Vandaag katholiek
Vandaag katholiek zijn, is origineel zijn. We getuigen van iets nieuws met zijn wortels diep in de bron van ons bestaan.
Twitter
Zoek
Laatste Bewegingen
Reacties
Blogposts

Voor een volledig oordeel

Lezen met de Kerk
Contact
This form does not yet contain any fields.

  Vaticaan op YouTube
  Katholiek Worden
  Saturday
  Apr232016

  Sterven als David Bowie

  verscheen in Tertio 835 Aanvankelijk was ik best jaloers op het stervenstraject van David Bowie. De man bracht op vrijdag een nieuw album uit, dat door de muziekpers ironisch genoeg als een nieuwe wending in zijn carrière werd voorgesteld, en op maandag bracht zijn zoon het nieuws van zijn overlijden.  Hij stierf - subtiel aangekondigd in de teksten van het album – een jaar na de bekendmaking dat hij geen optredens meer zou geven. Hierdoor blijkt het nu een veeleer korte en overzichtelijke periode van afscheid waarmee hij ontsnapt aan die vage levensfase na de zeventig waar het ongemak en de aftakeling al met meer garantie de kop opsteekt. Het is alsof de artiest die meest uitdagende fase van, neem nu, twintig jaar op een jaar inblikt als een soort gecondenseerde lijdensweg. 

Het werd een afscheid voorzien van een zelfgecomponeerde soundtrack en vergezeld van een videoclip met de muzikant - confronterend genoeg - in een sterfbed. Een unieke en indringende wijze om aan het eind de eigen plaats in de geschiedenis te onderstrepen. Going with a bang! Zeg dat wel.

  Maar wat met mij? Hoe ga ik de grijze jaren tegemoet? Zo zonder wikipagina en zonder de constante begeleiding van het regisserende zoeklicht. Hoop ik stiekem op een bruisend traject van 69 jaar dat vervolgens pijnloos uitdooft?

  Ik denk dat die gedachte leeft en aan sympathie wint. Ook al vermoeden we dat Bowie toch geleden heeft en naar verluidt helemaal niet wilde sterven. Ook al vergeten we daarbij te vragen aan gezin en vrienden of hij niet hartgrondig wordt gemist.

  Wat we niet moge doen, leerde mij Bill Thomas, is het leven opdelen in een vitaal en een versleten deel. Bill is geriater en trekt de VS rond om mensen een andere attitude voor te houden. Hij stelt voor dat we het ganse leven normaliseren en terugbrengen tot wat het werkelijk is: één geheel. En als we het geluk hebben oud te worden, dat we gewoon overgaan van het eerste normaal naar het tweede normaal om die tweede realiteit met haar unieke kansen te omarmen. Het leven heeft diepe waarde, ook op gevorderde leeftijd. Dat niet inzien, leidt tot isolement, eenzaamheid en het wegglijden van autonomie.

  Ik ken paters – op leeftijd uiteraard – die verdraaid sterk getuigen van een wijze vitaliteit. Zij gingen die tweede fase met waardigheid in. Die mensen mogen we imiteren. Dat ben ik zinnens. Ik ben nochtans geen celibatair met een monastieke roeping. Toch zal ik er nu al aan beginnen om zorgvuldig wijsheid en dankbaarheid te verzamelen met het oog op het verwelkomen van dat verbazende tweede deel dat vandaag veel te gemakkelijk van de hand wordt gedaan als vervelende appendix. Ik zou het graag worden, een wijze vader voor ieder die wat gerijpte wijn kan smaken.

  Tuesday
  Apr192016

  Na de wijding: de prostase

  Aan vriend Kris vroeg ik om iets over zijn ervaring van de ​diakenwijding neer te schrijven. Hij koos het moment van de prostase uit. Aan hem het woord.

  Op 13 maart lag mijn beste vriend te midden van een zingende menigte plat op de buik, met het gezicht in het stoffige tapijt. Zelden was ik zo blij voor hem.

  Prostase
  Voor de medische wereld verwijst de term naar een gen op chromosoom 19q13.41 dat een serine protease aanmaakt in de prostaat. Maar in het kader van de wijding (tot diaken, priester of bisschop) gaat het om de act waarbij de wijdeling tijdens de epiclese en litanie der heiligen languit op de grond gaat liggen en daarbij uiting geeft aan zijn bereidheid met heel zijn wezen aan God toe te behoren.

  Het is een liturgisch gebaar dat een echo in zich draagt van oudtestamentische verhalencycli over aartsvaders en profeten (zie bijvoorbeeld Num 14:5-7 en 16:4) die zich in aanwezigheid van JHWH of bij belangrijke momenten in de geschiedenis van Israël plat ter aarde werpen. Ook Petrus, Johannes en Jakobus doen hetzelfde bij de verschijning van Mozes en Elia op de berg Tabor (Mt 17:1-13). En zelfs de vijandige menigte die Jezus komt arresteren in Gethsemane ontkomt er niet aan wanneer Jezus de Godsnaam ("Ik ben het") uit (Joh 18:6).

  De prostase is ook een uiting van diepe nederigheid. In die zin past ze wonderwel in de liturgie van de diakenwijding. Plat op de grond (gelukkig op het warme rode tapijt en niet op de kille stenen van de kathedraal) moet Rob aan den lijve hebben aangevoeld hoe de liefdevolle blik van God op hem rustte. Je zou als mensenkind van minder je gezicht in het stof begraven.

  Even belangrijk (en spannend) als de prostase is het weer rechtstaan na afloop. Fysiek best uitdagend, nadat je een vijftal minuten horizontaal hebt gelegen. (Ik verdenk Rob ervan dat hij stiekem geoefend had, want hij bracht een nagenoeg perfecte uitvoering.) Maar ook mentaal is deze wederopstanding (durf ik het woord "verrijzenis" gebruiken?) niet onbelangrijk. Rob stond immers op als een nieuwe mens, zoals ook Jezus ontologisch veranderd opstond uit de Jordaan. Wat volgde kon alleen maar het bevestigingsmoment en de handoplegging zijn. En de bekleding met de nieuwe mens.

  Wednesday
  Apr062016

  Na de wijding: de litanie

  Aan mijn protestantse vrienden vroeg ik om iets over hun ervaring van de ​ diakenwijding neer te schrijven. Ieder over een bepaald onderdeel van de viering. Paul Abspoel vervolgt deze mini-reeks en zoekt een weg met een minder evidente component: de aanroeping van de heiligen. Aan hem het woord.

  Even stil met alle heiligen samen

  “Je deed niet mee, hè?” vraagt mijn landgenoot en reisgezel na afloop. Ik was inderdaad stil gebleven tijdens het uitspreken van de litanie van de heiligen. Maar ik deed wel mee. Ook als je stil en eerbiedig bent kun je meedoen. Respectvol. Door je aanwezigheid en houding. Maar mijn stilte had alles te maken met aarzeling en een soort verlegenheid – ik geef het toe. Niet verlegen met mezelf, wel met de situatie. Laat ik proberen het uit te leggen. Ik ben een Nederlander van evangelische huize. Met ouders die ooit de Hervormde kerk verlieten vanwege opkomende vrijzinnigheid. Opgevoed met heilig ontzag voor God, diepe liefde voor Christus en eerbied voor het Woord. Geboren in de Hollandse bisschopsstad aan het Spaarne: Haarlem. Een mooie start, ik klaag niet.

  Wat wist ik – als jongere – van de katholieke kerk? Vrijwel niets. Ooit ging ik na afloop van onze eigen samenkomst (een soort evangelische huisgemeente) op de fiets langs de katholieke buren die in een grote kerk samenkwamen langs de Rijksstraatweg. Op de gevel deze tekst: “De vrede van Christus in het rijk van Christus”. Dat vond ik mooi – en de tekst klonk uitnodigend.

  Het was januari en ik zette mijn fiets tegen de gevel. Ik stapte stil naar binnen en keek de kerk in. Wat? Kerstsfeer! Ik had het gevoel dat ik terug in de tijd was gestapt. Omdat zo’n kerk op mij ouderwets overkwam, maar ook omdat het er nog kerst was in januari. (Driekoningen, zo weet ik nu).

  Een bezoek aan Maastricht – vele jaren later – zorgde opnieuw voor geestelijke kortsluiting. Ik zag de relikwieën in de Sint Servaes – de botjes en de beenderen… de voorwerpen die in kastjes met zorg en eerbied werden bewaard. Ik vond dat heel bizar. Het geloof draait toch niet om de verering van dergelijke voorwerpen? Ook stapte ik aarzelend een basiliek binnen die gewijd is aan Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” (en dat in de provincie die tussen onze buurlanden ingeklemd is – ver van de kust). Ik snapte er niets van en vond dat katholicisme toch maar ‘een ander soort godsdienst’.

  Ik ben ouder en – laten we het hopen – wat wijzer. Door de jaren heen heb ik zoveel medegelovigen uit andere geloofstradities ontmoet… ik besef dat ik niet gekozen heb voor de plaats waar mijn wieg stond en dat het al te menselijk is je eigen achtergrond tot ‘norm’ te verheffen.

  Door mijn werk als christelijk uitgever kom ik zoveel gelovigen tegen – ik geniet van de veelzijdigheid aan vormen en geloof in de eenheid in verscheidenheid. Ik doe mee waar het kan, ook als ik per ongeluk de verkeerde toonhoogte kies, uit de maat zing, of net te laat begrijp dat ik misschien ook iets had moeten zeggen. “Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld…” – om maar eens iets te noemen.

  “...zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” (Efeze 3: 18)

  Dat zijn woorden die ik versta en die mij aanspreken. Met alle broers en zussen in het geloof – rond de aarde en door alle eeuwen heen – kan ik een beeld krijgen van de vier (!) dimensies van de liefde van Christus en de volheid Gods. Het gaat mijn besef ver te boven, maar ik wil het gelovig aannemen.

  Vanuit mijn overtuiging dat er maar één naam gegeven is door welke wij behouden kunnen worden (Handelingen 4:12) en dat er maar één Middelaar is tussen God en de mens (1 Timoteüs 2:5) – Jezus Christus – heb ik grote aarzeling om de namen van Maria, engelen of heiligen aan te roepen tijdens een voorbede. Ik vind het juist zo bijzonder dat onze Heer door zijn offer de weg tot de Vader heeft vrijgemaakt zodat wij vrijmoedig tot hem mogen komen. (Hebreeën 4:16)

  Dus… samenkomen met alle gelovigen die door Christus van de wereld zijn ‘afgezonderd’, om in eenheid de liefde van God te delen en in alle menselijke variatie Dezelfde Heer te belijden – dat doe ik graag en met heel mijn hart. Maar er zijn momenten dat ik stil ben. Eerbiedig stil, aarzelend stil, vragend stil. Ik vind deze wijding heel mooi. Ik vind de keuze van mijn Vlaamse vriend Rob prachtig – een voorbeeld van toewijding en ernstig geloof. Maar op deze bladzijden van de liturgie vol namen van heiligen die gevraagd worden om voor ons te bidden laat ik alleen mijn ogen over al die namen gaan. Ook zij zullen deze verlegenheid en moeite in hun dagen wel gekend hebben. Als ik hardop meebid doe ik dat graag van harte. Als ik moeite heb met wat ik lees – dan zwijg ik liever eerbiedig. Ik kan het heel goed mis hebben, hè. God kent mijn hart. En het is dat er nu naar mijn ervaring gevraagd is, anders had ik het niet zelf ter sprake gebracht.

  Heer, het is uw wens dat wij één zijn. Daar willen we graag allemaal aan meewerken. Vergeef ons de menselijke kleinheid en ons tekort. Ooit is uw gebed verhoord en kijken wij niet langer in een spiegel van raadselen.

  Wednesday
  Apr062016

  Na de wijding: de homilie

  Aan mijn protestantse vrienden vroeg ik om iets over hun ervaring van de ​ diakenwijding neer te schrijven. Ieder over een bepaald onderdeel van de viering. Kees Aleman vervolgt deze mini-reeks en mijmert verder over de boodschap van de aartsbisschop. Aan hem het woord.

  Op 13 maart had ik het voorrecht om de diakenwijding van Rob Allaert mee te mogen vieren in de St.-Romboutkathedraal van Mechelen. Aangezien ik nog nooit van de heilige Rombout had gehoord, en ik vermoedde dat dit een ernstige lacune in mijn kennis was, heb ik dat eerst maar eens opgezocht. Gelukkig trof ik al snel een bekende aan in de biografie van deze patroonheilige van Mechelen: hij heeft samen gewerkt met de in Nederland veel bekendere heilige Willibrord!

  Ik was benieuwd naar deze viering, naar de aankleding en de rituelen, de muziek en de lezingen, maar, zoals het een rechtgeaard protestant betaamt, was ik het meest nieuwsgierig naar de preek. Welke woorden zou de aartsbisschop meegeven aan onze vriend Rob Allaert? Hoe zou hij de bijbel uitleggen en toepassen?

  Pericope Adulturae

  Toen ik in 2009 theologie ging studeren in Utrecht leerde Bart Ehrman mij dat veel teksten in het Nieuwe Testament niet origineel zijn, maar bijvoorbeeld later toegevoegd - per ongeluk of met opzet - door overschrijvende monniken. In de loop van de tijd ging ik dit beeld gelukkig wel wat nuanceren. De 30.000 verschillende teksten van Ehrman bleken toch vaak vooral kleine verschillen zonder veel theologische betekenis (wat mij betreft). Eén van de voorbeelden die hij noemt in zijn boek “The New Testament”, raakte me wel, omdat ik het een bijzonder verhaal vind. Volgens Ehrman heeft het verhaal over de overspelige vrouw nooit in het origineel van het Johannes-evangelie gestaan, maar is pas in de 4e eeuw toegevoegd. Het verhaal komt niet voor in de oudste getuigen (Papyri 66 en 75) uit de 2e eeuw na Christus, en ook niet in de Codici Sinaïticus en Vaticanus (4e eeuw).

  Ongetwijfeld kende aartsbisschop mgr. Jozef De Kesel deze tekstkritiek ook toen hij zijn homilie voorbereidde, maar het weerhield hem er gelukkig niet van om dit mooie, ons in het Johannesevangelie overgeleverde verhaal, toe te passen op de diakenwijding van Rob.

  Het plot werd helder neergezet. De Farizeeën en Schriftgeleerden hadden een briljant plan bedacht. Volgens mgr. De Kesel kenden ze Jezus’ barmhartigheid en verwachten daar de achilleshiel te vinden die ze nodig hadden om Jezus ten val te brengen. Ze brachten een vrouw tot Jezus die op heterdaad betrapt was op overspel. Jezus zat in de hoek. Als hij haar vrijsprak, ging hij voorbij aan de wetten van Mozes. Als hij haar liet stenigen, kreeg hij een probleem met de Romeinen, die een dergelijk volksgericht niet toestonden. Hij kon het niet goed doen. Tenminste, dat dachten de Farizeeën en Schriftgeleerden.

  De aartsbisschop schilderde Jezus’ woorden als een scherp zwaard en verwees hierbij naar Hebreeën 4, vers 12. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, klonk in het evangelie. En Jezus bukte zich en schreef in het zand. Wat zou hij geschreven hebben? Jozef De Kesel ging er niet op in, maar schilderde verder: de oudsten voorop, liepen haar belagers één voor één weg. “Waar zijn ze?” vroeg Jezus. “Heeft niemand u veroordeeld?” En dan de climax en de titel van de homilie “zo veroordeel ik u ook niet”. De toepassing ligt erin besloten. De kerk – hier vertegenwoordigd door de nieuw-gewijde diaken Rob Allaert – moet mensen in nood opzoeken zonder ze te veroordelen.

  Tijdens de eucharistische communie bleef de bank met Hollandse protestanten zitten. Ook ik had niet de vrijmoedigheid, wetende dat de Rooms-katholieke kerk niet wil dat protestanten voorbarig ter communie gaan. Samen met vele anderen hoop en bid ik dat dit – wellicht onder de goede invloed van paus Franciscus - binnenkort wel mogelijk wordt!

  Wednesday
  Mar302016

  Na de wijding: de muziek

  Aan mijn protestantse vrienden vroeg ik om iets over hun ervaring van de ​ diakenwijding neer te schrijven. Ieder over een bepaald onderdeel van de viering. Filip De Cavel opent deze mini-reeks en wordt helemaal teruggeworpen naar 1992. Aan hem het woord.

  “Hé Clare, dat is John Michael Talbot!” Het muziekje vooraf waren songs uit ‘Troubadour of the Great King’. Een playlist is nooit veraf bij Rob. Om mijn aangename verbazing te situeren, spoel ik even 24 jaar terug.

  “Of het geen idee zou zijn om samen met John Michael Talbot een cd op te nemen.” De gedurfde suggestie kwam van Rob en mezelf en was gericht aan de Amerikaanse gospelzanger Michael Card. We spreken 1992, ergens in de buurt van Nashville. In ’96 verscheen overigens ‘Brother to Brother’ waar deze twee artiesten elkaars songs brachten. Geen hoogvlieger maar ik mag graag geloven dat wij er voor iets tussen zaten.

  Eén opvallend verschil tussen de evangelicale zanger Card en de franciscaanse troubadour Talbot laat zich nog het best als volgt samenvatten: Card zong over Jezus, Talbot zong Jezus. Card was de ‘scholar’, de artistieke exegeet of exegetiserende artiest. Talbot (jawel, een ooit-evangelicaal) was niet minder onderlegd maar met titels zoals, ‘I am the Vine’, ‘I am the Bread of Life’, proefde ik een andere, een meer zelfverzekerde traditie. Jezus’ woorden tot mij gezongen. Krachtig maar bevreemdend.

  Misschien legt het een belangrijk verschil bloot tussen onze twee tradities waarvan deze wijding een totaalvoorbeeld is. Als evangelicaal wil ik alles over Jezus te weten komen. Onderwijs me, vertel het me, overtuig me. Vernieuwing van denken en laat systematische theologie de gids zijn, Gods Woord als fundament.

  De sacramentele benadering van de roomse traditie opent echter een weg die ook de affectie raakt. Alles wordt in het werk gesteld om geloven dichtbij te doen komen. Via reuk, smaak (ik nam echter niet deel aan de eucharistie), de ogen en de oren. Binnen die traditie lijkt het dan perfect verklaarbaar dat een Talbot de woorden van Jezus in de mond neemt; zo komt Jezus heel dichtbij en wordt Hij de eerste onderwijzer die zijn woorden tot ons spreekt/zingt. “Ik Ben….!”

  Deze muzikale anekdote of, zo u wilt, theologische beschouwing, dient niet om nostalgische gevoelens op te wekken, ze wil iets symboliseren wat dieper gaat. Mijn compagnon de route kwam vandaag full circle. En ik ook eigenlijk een beetje, met muziek en geloof in Christus als trouwe en verbindende metgezellen. Dat ik zou ondergedompeld worden in een hoog-liturgische, gesofistikeerd doch smaakvol geëtaleerd verhaal van theologische, intellectuele en geestelijke verdieping mocht dan ook geen verrassing zijn. Een leven van discipelschap raakt dan ook elke vezel van je bestaan, niet alleen het verstand.

  Voor de intrede maakte Talbot plaats voor het gevoelvolle ‘Gabriel's Oboe’ (E. Morricone), het thema uit ‘The Mission’ (Roland Joffé, 1986). Achteraf gezien een voor de hand liggende keuze. De hobo als missionair instrument, Rob als missionair instrument. De parochie, zelfs de wereld, wordt nu zijn terrein.

  Aan het einde hoorden we Ane Brun’s ‘All We Want Is Love’ teder gebracht door Rob’s dochter Eimear en jazzviolist Andries Baele. Dat deze wijding werd afgesloten met een niet-religieus lied bewijst mijn vermoeden dat Gods sacramentele aanwezigheid zich niet laat begrenzen door enkel religieuze smaak.

  Tuesday
  Mar152016

  Dankwoord wijdingsviering

  Ik wil graag mijn dankwoord openen met een welgemeende dank aan onze aartsbisschop, monseigneur Jozef De Kesel omdat hij bereid was de herdersstaf op te nemen als aartsbisschop in een tijd die reikhalzend uitkijkt naar een vernieuwd begrijpen van de kerk; een tijd die uitkijkt naar een verrassende aanraking van barmhartigheid. Ik dank u, monseigneur, voor het vertrouwen om mij vandaag aan te raken met de verrassende sacramentele kracht van God, die mij in staat stelt mijn deel van het herdersschap op te nemen in de kracht van de Geest.

  Heel hartelijk, dank ik de verantwoordelijken voor de opleiding tot diaken die zulk een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn verdere ontwikkeling als christen, en voor hun bijstand op de noodzakelijke weg om hier vandaag te kunnen staan. Dank voor de kwalitatieve vorming in denken, voelen en doen; en dank voor de persoonlijke bemoediging die zeker niet onopgemerkt gebleven is. Dank.

  Ik dank al mijn familieleden. We zagen elkaar nog niet zo lang geleden bij het overlijden van mijn grootmoeder (God hebbe haar ziel.) U was op die dag getuige van een aantal van mijn stappen naar het herdersschap. En vandaag maken we het officieel. Dank voor uw komst.

  Ik dank al mijn broeders en zusters, uit de nog niet opgerichte zone van Duffel. Dank voor de verwelkoming, dank voor uw opmerkelijke inzet in de parochie. En een bijzondere dank aan hen die zich onvermoeid inzetten voor het toekomstig dak boven ons hoofd. Bijzonder!

  Ik dank de goede vrienden van al-wat-langer geleden die er vandaag graag bij zijn. Alsook de vrienden van het apostolaat-tijdperk.

  Ik dank, met nadruk, de vrienden waarmee ik fundamenteel in de vriendschap verbonden ben. Vijf jaar lang, dertig jaar lang, drieëndertig jaar lang. Reken het even na, en u weet wie u bent.

  Ik dank de vele mensen die ik niet zou gekend hebben zonder de onstuitbare ontwikkeling van de moderne sociale netwerken. Ik waardeer het enorm dat u allen ook vandaag de gelegenheid benut om er een 'tweetup' en een 'facelook' van te maken. Vergeet de hashtag #twijding niet te vermelden wanneer u tweet.

  Maar bovenal dank ik God:

  God; de Vader van de getemperde katholiek
  God; de Vader van de christen van de hervorming
  God; de Vader van de mens die het mysterie in het leven vele namen geeft
  God; de Vader van de zoekende mens
  Ik dank God; de Vader te midden van het gewone leven
  Ik dank God; de Vader van de mens die vandaag niet geloven kan
  Ik dank God; de Vader van de muziek. De muziek die vandaag zo mooi mocht klinken. Dank aan de bijzondere muzikanten, aan alle zangers en zangeressen.

  Ik dank God, de Zoon; de Broeder van alle mensen
  De Broeder die verlossing biedt
  De Broeder die perspectief biedt
  De Mens die wij mogen navolgen
  De Mens die ons aanspoort om mens te worden en die belooft dat we het ten volle zullen zijn bij de voltooiing.

  Ook dank ik God in zijn moederlijke dimensie; Ik dank de Geest van God aanwezig in de Moeder:

  De moeder van de nederigheid
  De moeder van de zachte aanwezigheid
  De moeder van de bereidwillige vergeving
  De moeder van de aantrekkelijke geloofsgemeenschap
  De moeder van de vriendschap
  En de moeder van het warme gezin

  Dank aan Isabel, mijn echtgenote. Dank aan Eimear. Dank aan Rhys. Dank aan Finn. Dank aan Robin. Dank aan Cailinn. Dank aan Julian. Dank aan onstuimige spruit Susannah. Dank aan Mamie, mijn moeder.

  Dank aan alle aanwezigen!

  Friday
  Mar042016

  God kan (niet) alles

  (verscheen in Tertio 823)

  Als ik nu zou vragen om tot God te bidden, opdat mijn vrouw bijtijds haar Brits paspoort, ter vervanging van het exemplaar dat ze verloor, kan bekomen, opdat wij straks ‘abroad’ ons twintig jaar huwelijk mogen vieren, dan zullen sommigen uit de goedheid van het hart daarop ingaan. Dankbaarheid is hier gepast.

  Maar, werkelijk, hoe zou dit God - die de hele kosmos behoort te dragen - kunnen bewegen tot een specifiek gerichte interventie, helemaal tot in ‘Her Majesty’s Passport Service’ te Durham en Hem doen ingrijpen op de vele variabelen op dit bureaucratisch traject?

  Het gekende antwoord van de vlot-gelovers: ‘God kan alles’, voldoet hier niet want God doet niet alles, zelfs niet wanneer het er veel meer toe doet. Daar kunnen we allemaal voorbeelden van geven.

  Herinner je nog die momenten waarop God je in de steek liet en je niet verkreeg wat zo schoon en edel leek. Toen je, psalmgewijs, vanuit de diepte tot Hem riep, en je ziel naar uitkomst verlangde als een vermoeide wachter die uitkeek naar de morgen. De nacht had lang genoeg geduurd. En het voordeel van nachttarief is maar een magere troost. En daar zat je dan, weggevoerd uit je rustige zekerheid, tastend zoekend naar de resten van je heilige tempel. Als zelfs God geen uitkomst wil bieden, wat voor zin heeft het leven dan nog? God zwijgt. Het is nacht.

  Maar dan komt de zon op in de Elizabethaanse tuin in Hailsham, East Sussex, in een verrassend blauwe hemel, in de herfst in het land van engelen en regen. Tussen de bloemperken met ‘mixed borders’, kom je tot de ontegensprekelijke conclusie dat het leven mooi is en geordend met zonovergoten paadjes die de ene ontdekking verbinden met de volgende; dat het herkennen van het moment, het onderkennen van het wonder is; en dat al het schone, verhoring is van het smeekgebed dat werd gepreveld in donkere tijden. Opnieuw dankbaarheid, dus.

  Willen we God dan nog bidden om bijstand in concrete situaties? Toch wel. Maar maak dan een ommetje in de tuin van Gods goedheid. Neem de minder directe weg, en vraag je broeders en zusters om voor jou te bidden in plaats van God er rechtstreeks mee te ‘vermoeien’.

  Want door mijn petitie en jullie respons ontstaat er een verbondenheid die rechtstreeks voortkomt uit het hart van God. Zo slaagt God erin dat de mensen elkaar op mystieke wijze de vrede toewensen. En in de mate dat er vrede ontstaat tussen mensen, krijgt de wereld meer zuurstof.

  Gebed ontmijnt. Het ruimt onzichtbare obstakels uit de weg waardoor bijvoorbeeld in de United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland de genade doorbreekt en waardoor, wie weet, zelfs de werklust van een verre ambtenaar toeneemt.

  Bedankt voor jullie gebed, trouwens. We hebben er met volle teugen van genoten. Laat de volgende twintig jaar maar komen.

  Monday
  Feb082016

  Jezus legitimeert volksdevotie

  Jezus komt toe in een streek en wordt herkend. De mensen komen soms van ver en gaan hem tegemoet. Want waar hij ook komt, in welk dorp of stad of gehucht ook, men legt de zieken op de pleinen, in volle zichtbaarheid, en men smeekt hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mogen aanraken. En allen die dit deden, werden gezond.

  We kunnen er niet omheen vast te stellen dat het evangelie de ruimte biedt voor volksdevotie. Het leven van heel wat mensen wordt immers bepaald door hun primaire problematiek, namelijk, hun ziekte of de ziekte van een gezinslid. Ze zijn niet vrij om aandacht te geven aan de diepte van de blijde boodschap van Jezus. Ze schenken enkel aandacht aan datgene wat hun probleem zou kunnen verzachten, en liefst van al wensen ze dat de ziekte die hen treft, wordt weggenomen.

  In deze passage zien we dat mensen op bedevaart gaan; op weg naar de plaats waar zij genezing verwachten. Daar aangekomen tonen zij hun ziekte en treden uit de verborgenheid. Ze richten zich tot de bron van het heil, Jezus. Maar merk op dat zij slechts de zoom van zijn kleed willen aanraken. Op dat moment staan ze niet werkelijk open voor de diepe boodschap die Jezus wil brengen. Bovendien zijn ze niet zinnens om persoonlijk met Hem in relatie te treden. Het is hen genoeg een voorwerp aan te raken dat aan hem kleeft of dat met hem geassocieerd wordt. Ze zoeken enkel genezing. En we kunnen er niet omheen te lezen in het evangelie zelf, dat dit aanvaardbaar is. Er staat immers: 'Allen die dit deden, werden gezond'.

  En is het niet zo, dat wanneer iemand vrij is van wat hem of haar overheerst, men pas aandacht kan geven aan de diepere kant van het leven?

  (Marcus 6: 53-56)

  Friday
  Jan012016

  Getuigenis van Rob Allaert

  Zoals dat gebeurde in Vlaanderen in 1968, werd ik als baby katholiek gedoopt. Mijn ouders scheidden toen ik vier was. In het eigen leven dat mijn vader opnam, beleefde hij een protestants evangelische bekering en introduceerde mij in de sensationele eindtijdsliteratuur en het nakende einde der tijden. Toen ik hier enkele jaren later als tiener interesse in kreeg ten gevolge van het album 'Number of the Beast' van Iron Maiden en mij evenzeer bekeerde op evangelische wijze waardoor ik Jezus als mijn eigen Verlosser ging beschouwen, kwam ik uit in een evangelische kerk waar ik verkering kreeg met Isabel, nu mijn vrouw. In die kerkgemeenschap ontdekte ik al snel dat ik teveel verwachtte van het leven van een 'wedergeboren christen' en zocht daardoor een beetje verder in pinksterliteratuur, maar was vooral aangesproken door de mystieke elementen in de muziek van John Michael Talbot.

  Dat laatste bracht mij tot in de Verenigde Staten met de bedoeling om verder te zoeken en deze man en zijn leefgemeenschap te bezoeken. Daar werd ik geconfronteerd met een monastieke, franciscaanse, oecumenische en ecologische levensstijl. Kortom, ik zag een concreet en overtuigend katholicisme dat door deze accenten een opvallend atypische Amerikaanse ervaring werd. Hierop ging ik de katholieke leer bestuderen en kwam in aanraking met de geschriften van de apostolische vaders of de opvolgers van de apostelen. Ik wist toen intuïtief dat ik moest terugkeren naar het geloof van mijn doopsel. Dat bracht heel wat sociale spanning teweeg en mijn toen-nog-evangelische vrouw heeft daar nog het meeste onder geleden.

  Een bekeerling die aangetrokken wordt door de RKK komt nogal makkelijk uit bij een kerkdroom van perfectie. Na de twijfelachtigheid van het oneindige aantal denominaties en het totaal gebrek aan historiciteit omarmt de bekeerling maar al te graag de kerk die nooit hoeft te twijfelen. Heel wat Amerikaanse apologetische werken passeerden de revue. Hierop vond ik aansluiting in het vrome devotionele katholieke leven in Vlaanderen. Het heeft even geduurd om aan mezelf toe te geven dat ik na een fundamentalistisch Jezus-geloof nu overgestapt was naar een soort fundamentalisch kerk-geloof. Toen mijn vrouw en ik lid werden van 'The Apostolate for Family Consecration' en dit in eigen land wensten te introduceren, kwamen we helemaal terecht in de katholieke devotionele wereld. Een wereld waar catechismus belangrijker is dan bijbel en paus belangrijker dan Jezus. Een wereld waarin Jezus enkel te ontmoeten is in heilig brood of private openbaringen.

  Het is pas toen ik het cherry-picking (enkel lezen wat je graag leest) omruilde voor een systematische theologische opleiding dat ik geconfronteerd werd met mijn blinde vlekken. Zo werd de Jezus van de devoties opnieuw de Jezus van het evangelie. Zo werd de paus weer mens en de kerk een verzameling van mensen onderweg die hun best doen om samen de Geest te verstaan.

  Ik ben erg dankbaar bewust(er) katholiek te mogen zijn. Ik geniet van de historiciteit en de apostoliciteit van deze kerk. Maar ondertussen zie ik beter de uitdaging die we samen hebben om werk te maken van ware katholiciteit en ongeveinsde heiligheid. Met de Geest voorop ben ik hier tamelijk gerust in.

  Ik was vroeger creationist en eindtijdsgelovige. Dat ben ik nu niet meer. Ik heb de Amerikaanse boeken opgeborgen. Ook heb ik de afgezonderde devotionele groepen omgeruild voor het parochiale leven. Daar wil ik staan en als het mag, graag met een zending als diaken door de bisschop.

  Katholiek zijn was nog nooit zo boeiend.

  Thursday
  Dec172015

  Genieten is voldoende

  (Verscheen oorspronkelijk in Tertio nr. 813)

  Het is niet de eerste keer dat de schoonmaakster ons vertelt dat ze graag bij ons thuis komt. Ze kan genieten van het iets te grote gezin met een goede variatie aan gekke uitspraken, gedragingen en interacties. Zelf staat ze voor heel wat gezinsuitdagingen, maar dat brengt er haar niet toe de weg van de verwensende jaloezie te kiezen. Ze geniet.

  Het verbaast mij dat gepercipieerde schoonheid – we tonen immers niet alles - niet storend of afstotend hoeft te zijn voor iemand die er zelf verder van af staat. Ik puur daar geen hoogmoed uit, maar wel dankbaarheid dat in een zwakke poging om het gelovige gezinsleven vorm te geven, er iets geschiedt waar ook anderen deugd aan kunnen beleven.

  Wat ik wel weet, is dat genieten van mooie muziek niet veronderstelt dat je weet hoe je muziek kan maken. Luisteren, genieten is soms voldoende.

  Als de muziek van God komt, als God de componist is dan moet het niet verbazen dat wij slechts een klein stukje van het partituur kunnen spelen. We maken deel uit van een grotere symfonie met veel meer bewegingen en thema's dan we ons kunnen voorstellen. Zelfs een dissonant kan zijn plaats hebben in het muziekstuk en kan op het juiste moment worden opgelost en betekenis krijgen.

  Niemand heeft de opdracht het meesterwerk te schrijven. Het evangelie wordt ons voorgegeven. Ook heeft niemand de opdracht het hele muziekstuk te spelen. We leven in de mate dat de omstandigheden ons daartoe de gelegenheid geven. Wel moeten we allen openstaan voor de andere klanken, voor de vreemde bewegingen in het stuk, en voor de vele onverwachte muzikanten met voor ons ongekende instrumenten. Enkel God hoort nu al wat het geheel kan opleveren. Aan Hem behoort het ideaal. Aan ons de opdracht om de Geest op het spoor te komen. Dat doen we door aandachtig te luisteren naar de beweging achter de klank.

  We moeten dus leren genieten. Misschien is dat wel wat het betekent kerkgemeenschap te vormen: samen hand in hand rondom het sacrale ideaal blijven staan en elkaar stimuleren om het te blijven beluisteren en erin te geloven.

  Misschien moet we de parochiale cirkel groter trekken om de kans te bieden dat meer mensen een stukje evangelische schoonheid te zien krijgen en zo, stap voor stap, worden meegenomen op de weg van de schoonheid. Misschien is het goed dat we ruimte geven aan een verscheiden begrijpen van de Bijbelpassages die we wekelijks onder ogen krijgen. Waarschijnlijk leren we net vanuit een oecumenische openheid op de andere, wat de schoonheid is die wij zelf missen.

  Laat ons tenslotte voldoende dissonantie toelaten. Want hoeveel zonde er ook kwam, Gods goedheid was altijd groter (Romeinen 5,20). Wanneer mensen vanuit een dissonante start doorgroeien naar een harmonieus samenzijn, mag dat voor ons zeker reden zijn om een nieuw lied van eucharistische dankbaarheid aan te heffen. Dat is de wijze waarop God componeert.